[SAP] SAP Business Objekte (Objekttypen) anzeigen

Transaktionen

SWO1 (Business Object Builder)

Tabellen

TOJTB (Business Object Repository Grunddaten)
TOJTT (Texte Grunddaten)
TOJTD (Customizing Objekttypen)
SWOTDI (Definition Schnittstellen)
SWOTDV (Objekttyp Verben Definition)
SWOTLQ (Laufzeittabelle Parameter, Ausnahmen)
SWOTLV (Laufzeittabelle Verben)