Encoding / Codepage

// akt. Codepage aus Encoding auslesen
int iCodePage = Encoding.Default.CodePage;

// Encoding anhand einer Codepage einstellen
Encoding enc2 = Encoding.GetEncoding(1252);

// Encoding anhand eines Strings einstellen
Encoding enc1 = Encoding.GetEncoding("UTF-8");