SAP-News

Horst Keller

 • ABAP

Rich Heilman

 • SAP HANA

Thomas Fiedler

 • ABAP

Frank Buchholz

 • Architekt SAP CoE

Thomas Jung

 • SAP HANA

Andre Fischer

 • SAP Fiori, SAP Gateway, Odata

Uwe Fetzer

 • ABAP

Joachim Rees

 • S/4HANA, ABAP

Wolfgang Woehrle

 • ABAP, ADT

Enno Wulff

 • ABAP

Olga Dolinskaja

 • ABAP, ATC

Bartosz Jarkowski

 • HANA

Mauricio Lauffer

 • SAPUI5, OpenUI5

Lars Hvam

S/4HANA Blog

 • Infos zum Thema S/4HANA

S/4HANA-Experts

 • Infos zum Thema S/4HANA