[MS Excel] BAPI-Zugriff aus Excel (VBA) heraus

Option Explicit

Sub GetMATNR()
  ' Verbindung zu SAP herstellen
  Dim oSAP As Object
  Set oSAP = CreateObject("SAP.Functions")
  ' Verbindungsdaten vorbelegen
  oSAP.Connection.ApplicationServer = "1.1.1.1" ' IP des Appl-Servers (SM51->Details)
  oSAP.Connection.SystemNumber = "01"      ' Systemnummer, meißt im Namen des Appl-Servers enthalten
  oSAP.Connection.System = "XD1"        ' Entwicklungs-, Test-, Produktivsystem
  oSAP.Connection.Client = "100"        ' Mandant
  oSAP.Connection.Language = "DE"        ' Sprache "EN", "DE" ...
  
  ' RFC-Login: Logon-Fenster anzeigen
  If oSAP.Connection.Logon(0, False) = True Then
    ' BAPI_MATERIAL_GET_DETAIL abfragen
    Dim oFuBa As Object
    Set oFuBa = oSAP.Add("BAPI_MATERIAL_GET_DETAIL")
    
    ' EXPORTING
    Dim e_material As Variant
    Set e_material = oFuBa.Exports("MATERIAL")
    e_material.Value = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 2) ' MATNR in B1
    
    ' IMPORTING
    Dim i_material_general_data As Variant
    Set i_material_general_data = oFuBa.Imports("MATERIAL_GENERAL_DATA")
    
    Dim i_return As Variant
    Set i_return = oFuBa.Imports("RETURN")
    
    ' Wenn Fuba-Aufruf ok
    If oFuBa.Call = True Then
      ' RETURN auswerten
      If i_return.Value("TYPE") = "E" Then
        ' Bei Fehler: Fehlermessage ausgeben in B2
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(2, 2) = i_return.Value("MESSAGE")
      Else
        ' Wenn OK: Materialkurztext in B2
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(2, 2) = i_material_general_data.Value("MATL_DESC")
      End If
    End If
  End If
End Sub

[MS Excel] Nutzerliste per RFC-Zugriff (TH_USER_LIST) aus einem SAP-System importieren

Sub GetUserList()
 ' https://www.linkedin.com/pulse/connect-sap-r3-call-custom-fm-from-ms-excel-erkan-kopuz
 ' https://saplsmw.com/Import_tables_directly_into_Access_from_SAP_using_RFCs
 ' http://sapass.metro.client.jp/Sap_Active_X/UseFunctionControl.htm

 ' SAP-Objekt erzeugen
 Set oSAP = CreateObject("SAP.Functions")
 oSAP.Connection.ApplicationServer = "1.1.1.1"   ' IP des Appl-Servers (SM51->Details)
 oSAP.Connection.SystemNumber = "01"        ' Systemnummer, meißt im Namen des Appl-Servers enthalten
 oSAP.Connection.System = "DV1"          ' Entwicklungs-, Test-, Produktivsystem
 oSAP.Connection.Client = "100"          ' Mandant
 oSAP.Connection.Language = "DE"          ' Sprache "EN", "DE" ...
 oSAP.Connection.User = "USER1"          ' SAP-User
 'oSAP.Connection.Password = "xyz"         ' SAP-Passwort
 oSAP.Connection.UseSAPLogonIni = False
  
 ' RFC-Login, wobei
 ' Logon(0, False): Logon-Fenster anzeigen
 ' Logon(0, True): Silent logon, Passwort muss gesetzt sein
 If oSAP.Connection.Logon(0, False) = True Then
  Dim oFuBa As Object
    
  ' FuBa TH_USER_LIST abfragen
  Set oFuBa = oSAP.Add("TH_USER_LIST")

  If oFuBa.Call = True Then
    
   ' Schnittstellenparameter "TABLES-USRLIST"
   Dim oUsrList As Object
   Set oUsrList = oFuBa.Tables("USRLIST")
       
   ' Userliste in Excel-Sheet einfügen     
   Dim i As Integer
   i = 1
      
   For Each User In oUsrList.Rows
        
    ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 1) = User(2) ' Client
    ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 2) = User(3) ' UserName
    ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 3) = User(5) ' Terminal
    ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 4) = User(16) ' IP
        
    i = i + 1
   Next
  Else
   ' Exception?
   MsgBox oFuBa.Exception
  End If

  ' Logoff
  oSAP.Connection.Logoff
  
 Else
  ' Kein Login möglich
  MsgBox "Login fehlgeschlagen."
 End If

End Sub