byte-Array in String wandeln

public string ByteToString(byte[] byaInput)
{
    return System.Text.Encoding.UTF8.GetString(byaInput);
}