[SAP] Tabellenberechtigungsgruppen pflegen

SM30

  • View V_BRG_54 -> Berechtigungsgruppen zu Tabellen und Views anlegen

SE54

  • Tabelle/View
  • Radiobutton „Berechtigungsgruppen“
  • Button „Anlegen/Ändern“

STADAT

  • Berechtigungsgruppen zu Tabellen und Views zuordnen

Tabellen

  • TDDAT
  • TBRG