[SAP] Tabellenberechtigungsgruppen pflegen

Transaktionen

SM30 (Call View Maintenance)

  • View V_BRG_54 -> Berechtigungsgruppen zu Tabellen und Views anlegen

SE54 (Generierung Tabellensicht)

  • Tabelle/View
  • Radiobutton “Berechtigungsgruppen”
  • Button “Anlegen/Ändern”

STDDAT (Tabellenberechtigungsgruppe pflegen)

  • Berechtigungsgruppen zu Tabellen und Views zuordnen

Tabellen

TDDAT (Pflegebereiche für Tabellen)
TBRG (Berechtigungsgruppen)

  • Objekt: S_TABU_DIS