[ABAP] Leistungserfassungsblatt anzeigen (ML81N)

PARAMETERS: p_lblni TYPE lblni.

START-OF-SELECTION.
* Erfassungsblattnummer
  SET PARAMETER ID 'LBL' FIELD p_lblni.
* Belegnummer des Einkaufsbelegs
  SET PARAMETER ID 'BES' FIELD ''.
* Positionsnummer des Einkaufsbelegs
  SET PARAMETER ID 'BSP' FIELD ''.

  CALL TRANSACTION 'ML81N' AND SKIP FIRST SCREEN.