[ABAP] Popup-Dialog zur Anzeige von BAPI-Meldungen

DATA(it_bapi_ret) = VALUE bapiret2_t( ).

* hier BAPI-Aufruf, welcher it_bapi_ret füllt
...

Variante 1 (CBIH_IAALD_BAPIRET2_SHOW)

* EHS: Anzeige einer BAPI-Fehlermeldungstabelle (BAPIRET2)
CALL FUNCTION 'CBIH_IAALD_BAPIRET2_SHOW'
 TABLES
  i_bapiret2_tab = it_bapi_ret.

Variante 2 (ISH_BAPIRET2_DISPLAY)

* IS-H: Nachrichten aus BAPIRET2-Tabelle anzeigen
CALL FUNCTION 'ISH_BAPIRET2_DISPLAY'
 EXPORTING
  amodal_window = abap_false " Fenster modal / amodal anzeigen
 TABLES
  ss_bapiret2  = it_bapi_ret.

Variante 3 (C14ALD_BAPIRET2_SHOW)

* EHS: Anzeige einer BAPI-Fehlermeldungstabelle (BAPIRET2)
CALL FUNCTION 'C14ALD_BAPIRET2_SHOW'
 TABLES
  i_bapiret2_tab = it_bapi_ret.

Variante 4 (RSCRMBW_DISPLAY_BAPIRET2)

CALL FUNCTION 'RSCRMBW_DISPLAY_BAPIRET2'
  TABLES
   it_return = it_bapi_ret.