[Raspberry Pi] PGP Key installieren

Manchmal sind bestimmte PGP Keys nicht installiert. Das kann man mit folgenden Befehlen erledigen:

  • z.B. Key “50FC0CD26BF18B17” installieren
    sudo apt-key adv --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 50FC0CD26BF18B17
    
  • oder auch
    sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys 50FC0CD26BF18B17