[Raspberry Pi] Analog I/O

Analog Inputs mit Hilfe des MCP3008

  • Analog Inputs for Raspberry Pi Using the MCP3008

Analog Sensoren am Raspberry Pi

  • Analogue Sensors On The Raspberry Pi Using An MCP3008